fbpx

Praktyczna strona nauki

~ Wiedza w działaniu~

1. Dydaktyka

Od  2010 roku współpracuję ze szkołami i uczelniami wyższymi prowadząc wykłady i ćwiczenia dla studentów. Prowadzone przez mnie zajęcia mają ukazać praktyczną stronę wiedzy z zakresu psychologii i socjologii. Teorie psychologiczne przekładam na język praktyki, ze szczególnym naciskiem na zastosowanie nabytej wiedzy w życiu osobistym i zawodowym.

Wykładane przedmioty:

 • Psychologia kliniczna;
 • Psychologia kliniczna dorosłego;
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży;
 • Socjologia;
 • Podstawy psychologii i socjologii;
 • Wstęp do psychologii;
 • Sylwetka rozwojowa człowieka;
 • Diagnoza psychopedagogiczna;
 • Diagnoza funkcjonalna;
 • Praca z uczniem ze spektrum autyzmu;
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju społeczno – emocjonalnego;
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego;
 • Trening umiejętności wychowawczych.

2. Normalizacja testów psychologicznych

Od 2016 roku Współpracuję z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przy normalizacji testów psychologicznych wydawanych przez PTP.
Praca normalizatora jest ciekawym doświadczeniem, które stale podnosi moje kompetencje psychologa – diagnosty. Uczestnicząc w szkoleniach normalizacyjnych oraz prowadząc badania normalizacyjne gromadzę niezbędną wiedzę z zakresu socjometrii, metod konstruowania narzędzi badawczych jak również wzmacniam umiejętność precyzyjnego wykonywania badań i nawiązywania pozytywnego kontaktu z osoba badaną.

Przeprowadziłam badanie normalizacyjne:

 • Kwestionariusza IDS-2;
 • Kwestionariuszy Percepcji Wzrokowej (FROSTING); 
 • Testu Porównywania Znanych kształtów (MFF).